VECTO - systemy informatyczne

Polityka Prywatności

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł – mając na uwadze fakt Pani/Pana dotychczasowego współdziałania ze spółką Vecto sp. z o. o. oraz fakt zgromadzenia w jego toku Pani/Pana danych osobowych (obejmujących Pani/Pana dane kontaktowe), a nadto szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Vecto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 306066, numer NIP 9512249115, zwana dalej: „Administratorem Danych”.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: [iod.rodo@vecto.pl]

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane, w zależności od relacji prawnej z Panem/Panią, w następujących celach:
a) zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług lub sprzedaż towarów);
b) prowadzenie z Panią/Panem korespondencji handlowej;
c) prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
d) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora Danych;
e) prowadzenie działań marketingowych podejmowanych przez Administratora Danych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami;
f) dochodzenie roszczeń;
g) archiwizacja;
h) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
i) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
j) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
k) dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).

Podstawą prawną przetwarzania, w zależności od relacji prawnej z Panem/Panią, danych będzie:

a) udzielona zgoda;
b) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy;
c) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych;
d) konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, takich jak udzielanie odpowiedzi na Pana/Pani pisma i wnioski, realizacja umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.

4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce zatrudnienia).

5. Okres przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora Danych do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
b) okres przez jaki są świadczone usługi;
c) okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora Danych;
d) okres na jaki została udzielona zgoda.

6. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym podwykonawcom, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, urzędom skarbowym, kancelariom prawnym, którym Administrator Danych zlecił np. prowadzenie postępowania.

7. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).

11. Administrator Danych zapewnia, że:
a) nie wykorzystuje danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa;
b) nie sprzedaje Pana/Pani danych osobowych jakimkolwiek podmiotom!
c) przetwarza Pana/Pani dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dba o ich bezpieczeństwo.

W celu zapewnienia najlepszej jakości oferowanych przez nas usług, dostosowanych do Państwa potrzeb, czyli udostępnienia funkcji naszych stron internetowych, personalizacji wyświetlanych treści i reklam oraz analizy wejść na nasze strony internetowe stosujemy opcjonalne pliki cookie.
Więcej o ciasteczkach